Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Datum objave Natječaja 25. svibnja 2020. godine
Rok za podnošenje zahtjeva
za isplatu potpore i dostavu
Potvrde o podnošenju
zahtjeva
od 12:00 sati 1. lipnja 2020. – do 12:00 sati 31. prosinca
2020. godine
Predmet NatječajaPredmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o
provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/2019 i
37/2020 u daljnjem tekstu: Pravilnik) podmjere 17.1
„Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.
Svrha NatječajaSvrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih
troškova premije osiguranja za police osiguranja koje
ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.
Ciljevi mjereCilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja
njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici
prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim
bolestima.
Prihvatljivi korisniciPrihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik
poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga
Natječaja.

 

Ukupan iznos raspoloživih
sredstava javne potpore po
Natječaju
100.000.000,00 kuna
Visina javne potporeMaksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u
kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska
središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su
zahtjevi za isplatu potpore podneseni.
Intenzitet javne potporeDo 70% prihvatljive premije osiguranja (Europska unija
sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela)
Informacije o objavi
Natječaja
Objava na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja –
www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na
mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede –
https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i
investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa
– www.ruralnirazvoj.hr