N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Benkovca

 

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BENKOVCA

Šetalište Kneza Branimira 12

23420 Benkovac – HR

Benkovac, 21. srpnja 2021.god.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 17. i 18. Statuta Razvojne agencije Grada Benkovca (K.O. broj 05/2019 od 10. rujna 2019. godine), te Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Grada Benkovca o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Benkovca K.O.: 15- 03/2021. od 28.06.2021. g, Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Benkovca raspisuje dana 21. srpnja 2021.godine

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Razvojne agencije Grada Benkovca

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme

  • Za ravnatelja/icu Razvojne agencije Grada Benkovca (dalje u tekstu: Agencija) može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: VSS pravnog, ekonomskog, tehničkog ili agronomskog smjera ili odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij iz društvenog, tehničkog ili poljoprivrednog područja.
  • ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima, od toga najmanje 1 godinu na poslovima upravljanja i provođenja EU projekata,

Ravnatelj/ica  se imenuje na  mandatno razdoblje od 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (original),
  • ugovor o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz radnog iskustva na rukovodećim poslovima i poslovima upravljanja i provođenja EU projekata (preslika)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (original)
  • dokaz hrvatskog državljanstva (preslika osobne iskaznice ili domovnice).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma na posao sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 i 98/19), čl. 48 F Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92, 77/92, 27/93, 2/94, 108/95, 108/96, 103/03, 148/13 i 98/19 ) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 154/14,39/18 i 32/20), dužan se pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. A kandidat koji se poziva na to pravo, dužan je dostaviti dokumentaciju sukladno čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017 i 98/19). Više o prednosti zapošljavanja i potrebnim dokazima na stranicama Ministarstva branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

U prijavi za javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (,,Narodne novine”, broj 82/08, 69/17).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Razvojna agencija Grada Benkovca, Šetalište Kneza Branimira 12, 23420 Benkovac,

s naznakom: „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“

Urednom prijavom smatra se prijava koja mora sadržavati sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Popis kandidata koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor za posao. Popis kandidata koji mogu pristupiti razgovoru, kao i vrijeme i mjesto održavanja razgovora, biti će objavljeni na web stranicama Razvojne agencije Grada Benkovca 5 dana prije razgovora.

Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja u dnevnom tisku. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Benkovca zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Petra Dabo-Zrilić, mag.iu